top of page

GDPR

1. Allmänt

”Integritetspolicy” beskriver hur Bomans trafikskola AB, FO- nummer 3099241-8, Lövstrandsvägen 4, 22100 Mariehamn, e-post: info@bomanstrafikskola.ax samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 

2. Personuppgiftsansvarig

Bomans trafikskola är personuppgiftsansvarig för trafikskolans behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna används i kontakt med Fordonsmyndigheten, Ålands trafikskolor, Polisen, vid intygsskrivning, samt vid fakturering och bokföring.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vanligtvis samlas personuppgifter in direkt från målsman eller elev. De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier.

  • Identifieringsuppgifter: personbeteckning och namn.  Ibland behövs kopia av körkort.

  • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser (hemadress och e-postadress), inklusive postadress. Skola/arbetsplats.

  • Övriga uppgifter: Utbildningskort, minnesanteckningar. 

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Bomans trafikskola behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom planering av lektioner, genomförande av bokning av prov på Fordonsmyndigheten, teorikurser på Ålands trafikskolor, vid fakturering och bokföring.

• Lämna information per post, e-post, SMS, samt telefon.

• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Bomans trafikskola baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. 

 

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund för att kunna hantera bokningar. 

 

I vissa fall kan Bomans trafikskola ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.  Informationen som du har uppgett kommer att lagras i upp till 7 år för bokföring. Detta gäller namn och adress, samt vad fakturan gäller och kurser. Uppgifter beträffande signum lagras ett år. 

 

Bomans trafikskola kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav.

 

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 

Bomans trafikskola kan komma att lämna ut uppgifter till Polisen, Fordonsmyndigheten, Ålands Trafikskolor, samt företag som bokförings- och faktureringsföretag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. 

 

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi samlar personuppgifterna i kartotek i låsta skåp. Bokförings- och faktureringsföretaget använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

10. Dina rättigheter

 

Bomans trafikskola ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Bomans trafikskola kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

Du har rätt att begära:

 

Tillgång till dina personuppgifter: 

 

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas och kostnadsfritt en gång om året erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

 

Rättelse av dina personuppgifter:

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 

 

Radering av dina personuppgifter:

Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Begränsning av behandling:

Det innebär att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål som nämnts ovan.

 

11. Kontaktinformation

 

Bomans trafikskola AB, Lövstrandsvägen 4, 22100 Mariehamn. Innehavare Ove Boman, telefonnummer: 0406562903.

bottom of page